عضو شورای مرکزی خانه کشاورز

ایجاد گلخانه‌های مدرن، مرهمی بر عطش بحران منابع آبی

یک مقام مسئول گفت: خرید حقابه کشاورزان در برخی مناطق و ایجاد گلخانه‌های مدرن، راهکار مناسبی برای مقابله با خشکسالی است.

آخرین اخبار