مهرعلیزاده

امسال شاهد بدترین شرایط ورودی زاینده رود خواهیم بود

استاندار اصفهان گفت: متاسفانه به احتمال زیاد آب کشت بهاره کشاورزان تامین نمی شود، مگر اینکه از الکنون تا بهار سال آینده به فضل خدا و به شکل ویژه ای وضعیتمان بهتر شود تابتوانیم آب کشت بهاره کشاورزان را تامین کنیم.

آخرین اخبار