استاندار اصفهان گفت:

ایجاد امنیت و آرامش، اصلی ترین وظیفه مدیریت استان است

استاندار اصفهان گفت: وظیفه حکومت ها، ایجاد آرامش و امنیت است و مجموعه مدیریت استان، این موضوع را اصلی ترین وظیفه خود تلقی می کند.

آخرین اخبار