با حضور مسئولان:

حامیان کمیته امداد ورزنه با فرزندان معنوی خود افطار کردند

در سنت پسندیده افطاری، حامیان کمیته امداد در شهر ورزنه با ایتام تحت پوشش افطار کردند.

آخرین اخبار