محققان انگلیسی بررسی کردند

کدامیک از روزهای هفته را بیشتر فراموش می‌کنید؟

یکی از نشانه‌های ساده فراموشی، اشتباه‌کردن روزهای هفته است که ممکن است برای همه افراد اتفاق بیفتد.

آخرین اخبار