استادیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

غذاهای پروتئین دار را تنها در افطار مصرف کنید

استادیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: غذاهای پروتئین دار را تنها در افطار مصرف کنید و از خوردن این دست غذاها در سحری به دلیل ایجاد تشنگی پرهیز کنید.

آخرین اخبار