مرده ای که 6سال قبض هایش رامی پرداخت

مرگ زن آمریکایی به دلیل پرداخت خودکار و الکترونیکی قبوض وی از طریق حساب بانکی اش به مدت شش سال توجه کسی را به خود جلب نکرد.

آخرین اخبار