خلیلیان با اکراه رئیس شد و با اکراه از ریاست رفت

اپیدمی عمر کوتاه ریاست در هیئت پول ساز شنا

مهرزاد خلیلیان که در اولین نشست خبری در مقام مدیرعامل سپاهان به دوره چهار ساله و کامل ریاست خود در هیأت شنای اصفهان افتخار می‌کرد، در دومین دوره مسئولیت در این هیأت، به میانه راه نرسیده، صندلی ریاست را تحویل داد.

آخرین اخبار