مصوبات اتاق فكر جرقویه علیا

نشان معلمین فناور را از آن خود کنید

اتاق فکر اداره آموزش و پرورش جرقویه علیا با هدف تشویق به سوی فناوری همکاران، نشان معلمین فناور را اهدا خواهد کرد.

آخرین اخبار