آيا سیاه پوشيدن در محرم و صفر فضيلت دارد؟

موضوع پوشيدن لباس هاي سياه که در ماه هاي محرم و صفر، حال و هواي خاصي به خود مي گيرد، همواره مطرح بوده و هميشه از دو زاويه با آن برخورد شده است.

آخرین اخبار