معاون اداره کل هواشناسی:

تیر ماه اوج تابش اشعه ماورا بنفش در اصفهان/ روزهای گرم تیر و مرداد اشعه ماورا بنفش چند برابر است

آخرین ماه از فصل بهار و اولین ماه از فصل تابستان بیشترین اشعه ماورا بنفش به زمین می رسد.

آخرین اخبار