اشرف ایروانی در گفتگو با اصفهان شرق:

شیر زنی که اولین شورای شهر محمدآباد بود

اولین بانویی که عضو شورای شهر محمدآباد بود گفت: هدف من در هر زمان خدمت به مردم بدون توجه به پول و مال بود زیرا خدمت را با پول نباید سنجید.

آخرین اخبار