گفتگو با عالیه منصوری

مرخصی تحصیلی گرفتم تا قرآن را حفظ کنم

اولین حافظ قرآن شهر حسن آباد گفت: برای قرآن یک سال از درس فاصله گرفتم و در طول یک سال قرآن را حفظ کردم.

آخرین اخبار