29 درصد اولیای دانش آموزان در اصفهان بی سوادند

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: بر پایه آمار 29 درصد اولیای دانش آموزان استان اصفهان بی سواد هستند.

آخرین اخبار