اولين جلسه ي شوراهاي هيات مذهبي بخش جلگه

اولین جلسه ی شورای هیات مذهبی بخش جلگه در مسجد حضرت ابوالفضل روستای خورچان برگزار شد.

آخرین اخبار