شهردار ورزنه

هویت بخشی به شهر ورزنه اولویت کاری شهردار خواهد بود

شهردار شهر ورزنه گفت: چهار محور اساسی را در راستای هویت بخشی به شهر ورزنه در اولویت کاری خود قرار می دهیم.

حمید شهبازی شهردارشهر هرند

شهردار جدید از اولویت کاری خود گفت

شهردارهرند به پیشینه ی شهراشاره وبیان کرد: با توجه به پیشینه ی زیاد شرق اصفهان خصوصا شهرهرند، متاسفانه این مکان هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

آخرین اخبار