رتبه ی اول بخشداری جرقویه علیا در استان اصفهان

بخشداري جرقويه عليا از بين 45 بخشداري در استان در زمينه عملكرد رتبه اول را از آن خود كرد.

آخرین اخبار