هفته وقف ورزنه به روایت تصویر

ورزنه هر ساله در هفته اوقاف دست پر به میدان می آید و در هر زمینه ای فعالیت اوقاف را به روایت تصویر منعکس می کند.

آخرین اخبار