سرپرست اوقاف جلگه و جرقویه خبر داد:

آمادگی امامزاده سید محمد(ع) روستای سنوچی برای میزبانی از زائران

سرپرست اوقاف جلگه و جرقویه از آمادگی امامزاده سید محمد(ع) روستای سنوچی برای میزبانی از زائران خبر داد.

گزارشی از یک عملکرد:

فعالیت های اداره اوقاف جلگه و جرقویه در مرمت بقاع متبرکه در یک نگاه

اداره اوقاف جلگه و جرقویه فعالیت های خود را در قالب مرمت بقاع متبرکه منتشر کرد.

آخرین اخبار