در هیاهوی خبرهای حمله به آمبولانس اورژانس دولت آباد؛

نجات جان نوزاد 10 روزه توسط تکنسین اورژانس 115 ورزنه

نوزاد ده روزه ای که به دلیلی دچار انسداد راه هوایی شده بود به لطف خدا و کمک ویژه شیفت اورژانس ورزنه به زندگی بازگشت.

آخرین اخبار