نیروی انسانی در اورژانس اجتماعی اصفهان اضافه نشده است

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: در استان اصفهان ۱۸ مرکز اورژانس اجتماعی فعالیت دارد اما نیروی انسانی در اورژانس اجتماعی اضافه نشده است.

آخرین اخبار