ورزش بهترین عامل در جذب جوانان روستا

رییس شورای بخش مرکزی گفت: حداقل نتیجه روی آوردن به ورزش از سوی جوانان، جلوگیری از ورود آنان به سمت برخی از ناهنجاری های اجتماعی می باشد.

آخرین اخبار