مقاله ای پیرامون مسئله منفعت طلبی انسان ها

کسانی که منافع عمومی جامعه در دستان آنهاست، تقوا پیشه کنند

مهم ترین نیروی کنترلی و باز دارنده انسان ها از تجاوز به حقوق دیگران، ایمان و تقواست. ایمان دریچه ای از عالم دیگر را فراروی او می گشاید و حیات آدمی را در همین دنیا خلاصه نمی کند و تقوا، ترسی از خدا و عذاب الهی را در دل او قرار می دهد؛ لذا انسان متقی و مؤمن، برای دستیابی به منافع فردی، به حقوق و منافع عمومی تجاوز نمی کند.

آخرین اخبار