پاسخ به یک شبهه....

جايگاه و كاركرد مجلس خبرگان و فلسفه وجودی این نهاد چیست؟

عده ای تلاش می نمایند تا اهمیت مجلس خبرگان این نهاد مهم را در جامعه اسلامی به نوعی زیر سوال ببرند و با بیان نظرات مختلف سعی در خدشه دار نمودن ان داشته باشند.

آخرین اخبار