مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان

مدیریت یکپارچه ریسک جایگزین مدیریت بحران می شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با پیشرفت علم و دانش در حیطه مدیریت بحران و انتقال و جمع بندی تجربه های کشورهای مختلف در آینده ای نزدیک، مدیریت یکپارچه ریسک، جایگزین مدیریت بحران می شود

آخرین اخبار