بررسی روش‌های پیشگیری از گرایش فرزندان به اعتیاد؛

اهمیت افزایش نگرش و آگاهی خانواده هادر زمینه مصرف مواد مخدر

بسیاری از افرادی که درگیر مصرف مواد مخدر صنعتی هستند در جلسات می گویند من اطلاعات کافی در مورد مضرات آن نداشتم و مصرف کردم، این نشان می هد که در این زمینه هنوز جای کار زیاد است.

آخرین اخبار