مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا:

اهدای اعضا مرد ۲۶ ساله جرقویه ای به بیماران زندگی دوباره بخشید

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان گفت:با اقدام خداپسندانه خانواده شکراله فاتحی پیکانی ۲۶ ساله ساکن جرقویه اعضاء بدن این بیمار مرگ مغزی به سه بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

آخرین اخبار