عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

تغییر مزاج افراد به سمت سرد و تر محصول تغییر سبک زندگی است

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: پیشرفت تکنولوژی و تغییر سبک زندگی، مزاج افراد را به سمت سرد وتر می‌کشاند.

آخرین اخبار