بعد از حذف سیاست‌های کلی جمعیت از برنامه ششم صورت گرفت

انتشار گسترده مطالب و کتبی با محتوای مغایر با سیاست‌های فرزندآوری

اخیراً کتاب تحت عنوان”تک فرزندی” نوشته «ا.ش»، یکی از اساتید روانشناسی دانشگاه های تهران ضمن تقبیح چند فرزندی، به بیان نکاتی در خصوص محسنات تک فرزندی پرداخته است.

آخرین اخبار