معروفات فراموش شده؛

« مرگ اندیشی » مهمترین ضرورت در گفتمان معنایی نظام اسلامی

بی شک منشأ پیروزی انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بر پایۀ ریشه های مذهبی و اعتقادی شکل گرفت؛ لذا حقیقت و واقعیت ناب آموزه های اسلامی به ویژه سبک زندگی اسلامی باید در جامعه بسط و گسترش یابد تا بتوان ادعا ی حرکت جامعۀ اسلامی در راستای اهداف ناب اسلام را مطرح نمود.

آخرین اخبار