به مناسبت رحلت امام خمینی(ره):

تأملی بر ماهیّت انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی(ره)

نباید فراموش نمود انقلاب اسلامی از برخی ویژگی های بی نظیر در جهان برخوردار است، به نحوی که فقدان این ویژگی در انقلاب های مدرن غربی به روشنی دیده می شود.

آخرین اخبار