همزمان با آغاز فصل تابستان صورت گرفت

آغاز طرح پایش انشعابات آب در استان اصفهان

همزمان با آغاز فصل گرما و با هدف مدیریت مصرف آب، طرح پایش انشعابات آب کاربری‌های مختلف در آبفای استان اصفهان آغاز شد و قرار است این طرح در اصفهان ادامه داشته باشد.

آخرین اخبار