براي اولین بار در ایران؛

تولید آشکارساز مواد مخدر در پژوهشکده مواد و انرژي اصفهان

متخصصان گروه آشکارساز پژوهشکده مواد و انرژي اصفهان ، آشکارساز همزمان مواد مخدر را تولید نمودند.

آخرین اخبار