کارشناس برجسته مسائل اقتصادی

مدیران تجمل گرا نمی توانند از پس اجرای اقتصاد مقاومتی بر آیند

این تحلیل گر مسائل اقتصادی در ادامه افزود: در حال حاضر که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح هست، فشارهای نظام سلطه نیز از هر جهت بیشتر شده است، یعنی همزمان که عمر انقلاب اسلانی بیشتر می شود این فشارها هم بیشتر شده و پیگیری اقتصاد مقاومتی نیز بیشتر معنا پیدا می کند.

آخرین اخبار