شهردار هرند:

شهادت صفار هرندی و شهدای موتلفه در تاریخ جاودانه شده است

شهردار هرند با اشاره به اقدام شهدای موتلفه در ترور حسنعلی منصور در سال 43، گفت: شهادت صفار هرندی و شهدای موتلفه در تاریخ جاودانه شده است و این حرکت سندی است بر آزادگی مردمانی که تحت ظلم حکومت طاغوت قرار گرفته بودند.

آخرین اخبار