به بهانه سالروز رحلت آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی هرندی

بعضی از چهره ها مهربانند وصمیمی ؛آرامش درنگاهشان موج می زند؛ مصاحبت با ایشان سبب مسّرت وشادمانی است ؛درهمراهی با آنان می توان بدون پرداخت شهریه وبرپایی کلاس، درس ها آموخت؛اما حقیقت این است که ماهیت هر انسان، آن نیست که برایت آشکار می کند، بلکه ان چیزیست که نمی تواند آشکار نماید.پس اگر می خواهی او را بشناسی، به گفته هایش گوش مسپار، بلکه به ناگفته هایش گوش فرا دهد.

آخرین اخبار