در انجمن میراث فرهنگی شهر حسن آباد مطرح شد:

راه اندازی موزه مردم شناسی جرقویه علیا در آینده نزدیک

شهردار حسن آباد گفت: آثار تاریخی و باستانی نشانگر هویت تاریخی یک قوم و کشور بحساب می آید.

آخرین اخبار

تبلیغات