ده‌نمکی:

برای رسیدن به فروش اخراجی‌های 2 فیلم باید 45 میلیارد بفروشند

کارگردان رسوایی ۲ گفت: شرمنده مخاطب نیستم، زیرا عقب‌تر از زمان خود نبودم و روزی که احساس کنم حرفی برای گفتن ندارم، فیلم نمی‌سازم.

آخرین اخبار