عضو هیات علمی دانشگاه تهران:

بحران شرق اصفهان/ آب یزد از اصفهان ۳ برابر میزان مشخص برداشت می شود

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: به دنبال رفع بحران و کاهش نرخ مهاجرت پذیری به اصفهان باشیم و متاسفانه با بحران شرق اصفهان و از دست رفتن دشت سگزی با موج مهاجرت ۳۰۰ هزار نفری از شرق اصفهان روبرو هستیم.

آخرین اخبار