14 شرط ارشاد برای خرید کتاب از ناشران

دبیر هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت ارشاد با برشمردن 14 شرط مندرج در آئین‌نامه‌ای که این هیئت بر اساس آن فعالیت می‌کند، درباره انتقادهای ناشران بخش خصوصی به سنگین بودن وزنه خرید کتاب از ناشران دولتی، ضمن اشاره به برخی پیشنهادها برای توقف خرید از ناشرانی که از بودجه‌های دولتی و عمومی استفاده می‌کنند، گفت: با توجه به اینکه ناشران دولتی هم کتاب‌های مناسبی تولید می‌کنند، اگر هیچگونه خریدی از آنها صورت نگیرد، ممکن است دسترسی کتابخانه‌ها و موسسات فرهنگی و پژوهشگران ما در سراسر کشور به این آثار دشوارتر شود.

آخرین اخبار

تبلیغات