کوتاه از روابط ایران با انگلیس از ابتدا تا کنون

مسلمانان بزرگترین اقلیت دینی انگلیس هستند. نظام سیاسی انگلیس مشروطه سلطنتی است و دارای دو مجلس اعیان و عوام است. در انگلیس پادشاه یا ملکه مقامی تشریفاتی است. عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نخست وزیر است که از طرف حزب صاحب اکثریت در مجلس عوام انتخاب می‌شود.

آخرین اخبار