فاطمیه و سبک زندگی ما

آیا الگوی امام زمان (عج)، الگوی جامعه ما هم هست؟

در مکاتب مختلف دینی، فکری و اندیشه ای، به ویژه در موضوعات و روش های تربیتی، موضوع الگو و انتخاب الگو یکی از مهم ترین مباحثی است که مورد گفتگو قرار گرفته است.

آخرین اخبار