در جلسه با شهردار ورزنه:

حل مشکلات کشتارگاه ورزنه در دستور کار قرار گرفت

پرداخت نکردن مبالغ خودیاری از سوی قصابان در جهت نصب سلج به عدم استفاده قصابان از کشتارگاه می شود.

مجمع عمومی صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان به صورت هماهنگ برگزار می شود

مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی زاینده رود گفت: انتخاب نمایندگانی از بین کشاورزان با هدف رسیدگی به حقوق آنان در راستای قانون از نتایج پیشروی صنف کشاورزی است.

آخرین اخبار

تبلیغات