در منطقه جرقويه عليا

انتخابات شورا هاي دانش آموزي به تعویق افتاد

انتخابات شوراهاي دانش آموزي جرقویه علیا كه قرار بود امروز برگزار شود به هفته آينده موكول شد .

آخرین اخبار

تبلیغات