به همت اداره اوقاف ورزنه انجام می شود:

اجرای عملیات بازسازی موقوفه آب انبار حاج میرزا ورزنه/ تصویر

عملیات بازسازی، تعمیر و مرمت ساختمان موقوفه آب انبار حاج میرزا ورزنه در حال اجرا است.

آخرین اخبار