عضو شورای شهر اصفهان:

اجرای نیات امینانه موقوفات راهکار مناسبی برای ترویج فرهنگ وقف است

عضو شورای شهر اصفهان گفت: معرفی موقوفه‌ها، اجرای امینانه نیات واقفین و بیان آثار و برکات وقف می‌تواند راهکار مناسبی در ترویج فرهگ وقف باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات