امیر کوهی

نوروز و استفاده از پتانسیل های آن

آنچه بر تو لازم است این است که سنت های باارزش گذشتگان را همواره به یاد آوری، از طرف دیگر، ایشان به شدت با سنت های غلط مثل بی عدالتی و تبعیض مبارزه می کنند…

آخرین اخبار

تبلیغات