گزارش؛

اعتراض کارگران امیرکبیر اصفهان به تبعات رکود سفارشات/ همراهی ناجا با مردم برای حفظ امنیت بازار

کارگران صنایع کوچک خیابان امیرکبیر اصفهان پیش از ظهر امروز خواستار مطالبات صنفی خود شدند.

آخرین اخبار