امیر حسین نوروزی شاهتوری:

لزوم تاكيد بر اقتصاد مقاومتی در کشور ایران

اقتصاد مقاومتی تعریفی است که در تحریم و خصومت شدید تعیین کننده رشد و شکوفایی است.

امیرحسین نوروزی شاهتوری

تاثیر نفت بر اقتصاد کشورهای خاورمیانه و جمهوری اسلامی ایران

باید بیان کنیم اکثر کشورهای خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس برخوردار از نعمت خدا دادی و تجدید ناشدنی نفت میباشند و اقتصاد این کشورها نیز وابسته به این ثروت خدا دادی میباشد.

آخرین اخبار

تبلیغات