داعش براي تربيت نسلي خشن تر، از کودکان عضو گيري مي کند

بررسی آموزش های ۵ گانه داعش برای تربیت کودکان تروریستی

آموزش دکترین داعش به کودکان، شامل خانواده های آنها نیز می شود.هدف کلی آن است که نسل بعدی خشن تری را تشکیل دهند.نسلی که بسیار بی رحم در جنگیدن و بسیار مخلص به آرمان های داعش باشد.برای این منظور ، کودکان از همان دوران نوجوانی آموزش داده می شوند

آخرین اخبار